Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | L e A n ing s T ars (13)

Listen to the sea afternoon
drag away with it the memories
the footprints on the sand
the pits left behind by bombs in the forest
the pools full of tears
the fresh mud and devastation

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

L e A n ing    s T ar  s  

 

* * *

 

Listen to the sea afternoon

 

drag away with it the memories

 

the footprints on the sand

 

the pits left behind by bombs in the forest

 

the pools full of tears

 

the fresh mud and devastation

 

*

 

Consume the essence of copper

 

the periodic bouts of contaminated metals

 

in the form of dead fish

 

finding each other out at sea

 

*

 

the afternoon sea and the purple rain

 

the swaying trees on the hill

 

the breathtaking steep incline

 

leaning, the sinking point of a star 

 

N g H i ê n G   s A o

 

* * *

 

Cứ lắng nghe biển chiều

 

kéo xa dần nỗi nhớ

 

những dấu chân trên cát

 

những hố bom trong rừng

 

những trũng lầy nước mắt

 

bùn non và sa cơ

 

*

 

Hãy uống lấy tinh đồng

 

thời nhiễu nhương kim loại

 

hóa thân loài cá chết

 

tìm nhau giữa trùng khơi

 

*

 

Biển chiều và mưa tím

 

cây chạng vạng trên đồi

 

độ dốc cắt triền thở

 

nghiêng chìm một cánh sao

 

* * *

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

5 tháng 5, 2021

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Hoàng Xuân Sơn | L e A n ing s T ars (13)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s