Categories
ART

Đinh Trường Chinh | 2 years since the passing of Tô Thùy Yên

cỏ cây sống chết há ta thán
em khóc hoài chi lẽ diệt sinh
thảng như con ngựa già vô dụng
chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình
(tô thuỳ yên)

nhớ, 2 năm tô thuỳ yên.
21-5-2019.

oil.on.canvas.đtc

By Đinh Trường Chinh

cỏ cây sống chết há ta thán
em khóc hoài chi lẽ diệt sinh
thảng như con ngựa già vô dụng
chủ bỏ ngoài trăng đứng một mình
(tô thuỳ yên)

nhớ, 2 năm tô thuỳ yên.
21-5-2019.

oil.on.canvas.đtc

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s