Categories
PROSE

Friedrick Nietzsche

“và những người nhảy múa kia, nhìn như những người điên trong mắt của những người không bao giờ nghe nhạc”

“và những người nhảy múa kia, nhìn như những người điên trong mắt của những người không bao giờ nghe nhạc”

Translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Friedrick Nietzsche”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s