Categories
POETRY/THƠ

Vũ Trọng Quang | THE DAMM…EVIL DISEASE (14)

The Vietnamese poet currently resides in Saigon

the damm…evil disease of a century
in need of a precious dose of placebo
as essential as the air
via deceptive lips the exchange of cold lies

By Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

THE DAMM…EVIL DISEASEthe guttering environment

the painful sore throat

the rib aching lungs tearing coughs

the spine tingling fever

however void of any current symptoms

 

a woman at the height of her youth

arms steeped in the scent of the wind

caught in the middle of an incline

throat ceasing breathless

however void of any current symptoms

 

the psychological trauma of refusing to hide at home

sneaks out into the alleys

searching for the old heart’s desire

concealing the impending itch

 

the damm…evil disease of a century

in need of a precious dose of placebo

as essential as the air

via deceptive lips the exchange of cold lies

 

BỊNH QUÁI…ÁC

(Tặng ds Nguyễn Thị Phương Trâm)
 Môi trường trương mồi trồi mương

cuống họng oằn oại rát

buồng phổi ho tức ngực rách

cơn sốt ớn lạnh sống lưng

tuy vậy không triệu chứng thời sự

 

người nữ đỉnh đầu non

hai cánh tay lậm mùi gió

vướng trung tâm khúc đèo

dưới cuối khó thở hương

tuy vậy không triệu chứng thời sự

 

chấn thương tâm lý có không trốn trong nhà

bóng hình rón rén ra ngõ

tìm tiếng kêu trăm năm

giấu bộc phát ứa

 

căn bịnh quái…ác thế kỷ

cần liều giả dược giá trị 

thiết yếu như không khí

buốt giá lời môi dối môi

 

Vũ Trọng Quang

July 2nd, 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s