Categories
Wisdom

Robert Penn Warren

“Nhà thơ, như chúng ta đều biết, là những người cực kỳ nhạy cảm, và theo quan sát của tôi, một trong những điều mà họ nhạy cảm nhất chính là tiền.”

Translated into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

“Nhà thơ, như chúng ta đều biết, là những người cực kỳ nhạy cảm, và theo quan sát của tôi, một trong những điều mà họ nhạy cảm nhất chính là tiền.”

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s