Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | The Old mAn NgUYen liKes to KiCk tHe bAll aRounD (17)

Hoàng Xuân Sơn is a Canadian-Vietnamese poet, currently resides in Quebec, Canada.

[ after being imbued with martial law and fundamental rights ]

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

[ The ball is rolling

 Uy Viễn’s words ]*

 

The Old mAn NgUYen liKes to KiCk tHe bAll aRounD

 

Tribute: which legs kicks better 

Fitting: the leg that’s most convenient

[ it can also explained as:  whichever leg is “the injured leg” is the useless leg you may as well throw away ]

Cordial: the pavement has been been laid, “to support” the feet,

T h e W e a r & T e a r

November 11th, 12th – 2014

[ after being imbued with martial law and fundamental rights ]

 

 

[ Quả bóng đã lăn

 Nhớ lời Uy Viễn ]*

 

C ụ  N g U Y ễ n   m Ê   đ Á   b  Ó n G

 

Tri túc:        biết chân nào đá hay

Tiện túc:      tiện chân nào “sút” chân ấy

    [ cũng có thể hiểu:  chân nào “hỏng cẳng” chẳng làm nên trò trống gì thì tiện phéng đi cho xong ]

Đãi túc:    đá lọt lưới rồi, “bồi dưỡng” cho chân

Hà thời túc:   chân để lâu quá không xài, bị hà ăn chân,

S ử  M ặ c

11,12 tháng mười một – 2014

[ sau khi thấm nhuần đạo lý tự điển vũ chất ]

 

* Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s