Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | A   l O v E r  s O m E w h E r E (14)

The Canadian-Vietnamese poet currently resides in Quebec, Canada

I came to see her a little bewildered
my identification forgotten in a safe at the hotel
I’m not exactly a visitor

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

A   l O v E r  s O m E w h E r E

 

I came to see her a little bewildered

my identification forgot in a safe at the hotel

I’m not exactly a visitor

consider me as a godly guardian of the house

because I can’t remember any kind of trip on the train

red yellow orange blue

all I can recall is me sitting in some fast food outlet

[wendy or maccas something like that]

waiting for the order

waiting for my number

it’s not clear what they’ve squeezed inside the sandwich

pork fish chicken beef

yes even the sandwich was a little bewildering

like her bewildering beauty

 

M Ộ T  B À I  T H Ơ  K I Ể U  N G U Y Ễ N  H O À I  P H Ư Ơ N G

[ một chút Nguyễn Đức Tùng ]

~~~~~

 

m  Ộ T    n  G  Ư  Ờ  i     y  Ê  U     n  À  o     đ  Ó

 

tôi đến thăm em rất mù mờ

bỏ quên lý lịch trong chiếc hộp an toàn ngoài khách sạn

đừng gọi tôi là khách

cũng có thể tôi là thổ công

bởi vì tôi không nhớ đã đi tuyến xe điện ngầm nào

cam vàng xanh đỏ

chỉ nhớ tôi đang ngồi trong một tiệm bán thức ăn nhanh

[oen-đi hay mắc-đô quỷ quái gì đó]

gọi 1 chiếc bánh đợi

thêm 1 chiếc bánh chờ

tôi không rõ người ta nhồi nhét thức gì bên trong

heo cá gà bò

chiếc bánh cũng mù mờ

như nhan sắc em

 

~~~~~

h o à n g  x u â n  s ơ n

28 nov.  2018

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s