Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | A R M S W I D E O P E N E D H A N D S I N H A N D S (15)

We are all simply the green chlorophyll which nurtures a safe journey. None in us are superhuman
Us all. And all that is us!

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A reply to a poem by Nguyễn Thị Phương Trâm on the fifth of July, Sydney, Australia, a day back in time 

A R M S  W I D E  O P E N E D  H A N D S  I N  H A N D S 

                                             [uhm, Nguyễn Thị Phương Trâm]                                                                                                                                                 

*

I don’t want to burden you with the idea of me as a star

momentarily brilliant. To then perish in the night

We are of flesh and blood. Hands and feet. Arms wide opened hands in hands

All I want to do is to follow you and you follow me as an ordinary self-respecting writer of the humanities

I’m fearful of the rocks, the arrows and the bravado

I want to reveal what is in my mind. Share. Together enjoy and savour the flavours of what humanity have on offer,

I want to thank you, a sweet admirer. A cool fan amidst the sweat-soaking hot noon,

We are all simply the green chlorophyll that nurtures a safe journey. None of us is superhuman

Us all. And all that is us!

N Ố I  D À I  C Á N H  T A Y

                                          [à Nguyễn Thị Phương Trâm]

*

Tôi không muốn em cực lòng ví tôi như một ngôi sao

sao chỉ nhấp nháy một hồi.  Và băng mình vụt tắt trong đêm

Chúng ta là thân thể.  Là tay chân.  Những cánh tay nối dài

Tôi chỉ muốn theo em và em theo như một ngòi viết nhân văn bình thường, tự trọng

Tôi sợ những viên đá, mũi tên và sự huênh hoang

Tôi muốn bộc lộ tâm tư.  Muốn được chia sẻ.  Và cùng nhau hân thưởng xiết bao hương vị của nhân trần,

Tôi muốn cám ơn em, một người hâm mộ dễ thương.  Một chiếc quạt mát của những trưa hè rịn ướt lưng nồm,

Tất cả chúng ta chỉ là diệp tố xanh tiếp sức cho an toàn cuộc lữ.  Không có ai là siêu nhân

Chúng ta.  Và hết thảy chúng mình!

h o à n g  x u â n  s ơ n

04 juillet 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Hoàng Xuân Sơn | A R M S W I D E O P E N E D H A N D S I N H A N D S (15)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s