Categories
Wisdom

John Green

“Viết là việc bạn làm một mình. Nó là một nghề cho những người sống nội tâm, họ muốn kể chuyện nhưng họ không muốn nhìn vào mắt bạn khi họ đang kể”

John Green

Translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

“Viết là việc bạn làm một mình. Nó là một nghề cho những người sống nội tâm, họ muốn kể chuyện nhưng họ không muốn nhìn vào mắt bạn khi họ đang kể”
John Green

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “John Green”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s