Categories
Wisdom

A wise man

Một người đàn ông khôn ngoan đã từng khuyên vợ mình… anh có nói gì đâu. Vì đây là một người đàn ông khôn ngoan.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “A wise man”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s