Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | A FIELD OF INHUMANITY – 36/37

History is a book
Full of the images of dead kings
The poem had placed its cold hand 
Upon the faces of Kings
Closed their eyes
The dictators in the end had to surrender
This is the fate of money tainted with blood

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

36.

Lightning and thunder reminds the poet to allow their fear to roam free
Even the rain tells the poet not to exhaust themselves with the use of their imagination
Tears are more than enough
To caress the necessary faces
The rain needs the calm
The vernacular, has to be free

The poem is fragile but the poet should safeguard history
So it may pass by like deep sleep

History is a book
Full of the images of dead kings
The poem had placed its cold hand 
Upon the faces of Kings
Closed their eyes
The dictators in the end had to surrender
This is the fate of money tainted with blood

_____

Sấm và sét nhắc nhở nhà thơ không được kiềm chế nỗi sợ
đến chết
Cả mưa rơi nhắc nhà thơ cũng đừng tưởng tượng
phát mệt
Nước mắt đủ nhiều rồi
Những gương mặt cần vuốt ve
Những cơn mưa cần bình tĩnh
Ngôn ngữ cần tự do

Bài thơ mong manh nhưng nhà thơ phải bảo vệ
Lịch sử sẽ đi qua như một giấc ngủ mê

Lịch sử là một quyển sách
In đầy hình của các ông Vua đã chết
Bài thơ đặt bàn tay đã trở nên lạnh lẽo của mình
Lên mặt các ông Vua
Vuốt mắt các ông Vua
Những bạo chúa cuối cùng đã chịu thua
Số phận những kho tiền vấy máu

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | A FIELD OF INHUMANITY – 36/37”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s