Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | The smallest thought in the wind (33)

the small things in all that’s immeasurable are never meaningless
keep sending it to each other, be it the smallest thought in the wind
live on, pass it on, by an undemanding awareness

By Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

let’s us think of each other
pray for one another
overcoming adversity is something we’ve done

the small things in all that’s immeasurable are never meaningless
keep sending it to each other, be it the smallest thought in the wind
live on, pass it on, by an undemanding awareness

hãy nghĩ đến nhau
cầu nguyện cho nhau
chúng ta đều đã hơn một lần vượt qua khổ nạn

những điều nhỏ nhặt trong cõi vô lượng này không bao giờ vô nghĩa
cứ gửi đến nhau, dù chỉ là một ý nghĩ thoáng bay trong mây gió
cứ sống và trao đi, trong một tâm thức vô cầu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Đinh Trường Chinh | The smallest thought in the wind (33)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s