Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | she is a happy ending (141)

She
is a happy ending
not just anyone could bear
the wait

You’re
a kind of breeze
at the height of a tree
a constant whisper in the embrace
of the wind
_____

Nàng
là một kết thúc có hậu
mà không phải ai cũng chịu
chờ đợi

Bạn
chỉ là một loại gió
mà chiều cao của cái cây
cứ thì thầm trong vòng tay
của gió

Jan 19, 2020

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

she
is a happy ending
not just anyone could settle
on

waiting
for you

a kind of breeze
at the height of a tree
a constant whisper in the embrace
of someone (in this case)…
_____

nàng
là một kết thúc có hậu
mà không phải ai cũng đậu
xuống

chờ đợi
bạn

chỉ là một loại gió
mà chiều cao của cái cây
cứ thì thầm trong vòng tay
ai đó…

January 21, 2021
***

She
is a happy ending
not just anyone could bear
the wait

You’re
a kind of breeze
at the height of a tree
a constant whisper in the embrace
of the wind
_____

Nàng
là một kết thúc có hậu
mà không phải ai cũng chịu
chờ đợi

Bạn
chỉ là một loại gió
mà chiều cao của cái cây
cứ thì thầm trong vòng tay
của gió

January 19, 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

10 replies on “Lê Vĩnh Tài | she is a happy ending (141)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s