Categories
POETRY/THƠ

Trịnh Công Sơn | Summer fever – Hạ trắng (14)

By Trịnh Công Sơn, translation for Quinn, by Nguyễn Thị Phương Trâm
—–
Spell bounding dusk calls the sunlight to see to white flowers fly
So brighter by morning light thy thin fingers
Thy arrival in my surprise
Calling the death of the sun upon an endless spring

By Trịnh Công Sơn, translation for Quinn, by Nguyễn Thị Phương Trâm 


SUMMER FEVER  

The long road upon thin shoulders calls the sunlight there thy sleeves fly.

Through thy sad eyes, daylight, butterflies blooming a heart high.

Thy way home, not a cloud

Ever ignites the path of heavenly light.

 

Spell bounding dusk calls the sunlight to see to white flowers fly.

So brighter by morning light thy thin fingers 

Thy arrival in my surprise

Calling the death of the sun upon an endless spring

 

Ah, life, thank thee upon this obsession the call of autumn.

Sad be the sky, the high winds, me taking thy light feet home.

Begs life for each other forever sunlight ever the call of sadness

Our cover is crumbling but please, let us turn grey by endless calls of each other’s name.

 

Call the sunlight, adorn thy hair the blossoming falling light

light deliver thee to higher land in the constant wind

Thy sleeves now beyond the clouds

In this spellbound yearning, the endless call of thy name

_____

HẠ TRẮNG

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay

Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say

Lối em đi về trời không có mây

Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy

 

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay

Cho tay em dài gầy thêm nắng mai

Bước chân em về nào anh có hay

Gọi em cho nắng chết trên sông dài

 

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới

Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao

Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu

Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

 

Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi

Nắng đưa em về miền cao gió bay

Áo em bây giờ bờ xa nẻo mây

Gọi tên em mãi suốt cơn mê này

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s