Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | shut – đóng (16)

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

I’m shutting down myself
via the palpable darkness

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Shut

I’m shutting down the afternoon

via the fractured streets

+

I’m shutting down the night

via the scent of sapless wines

+

I’m shutting down the day

via the lifting sunlight

+

I’m shutting down myself

via the palpable darkness

+

I’m shutting down time

via the time passed

+

I’m shutting down love

via a graveyard, the fall

_____

đóng

tôi đóng lại chiều

bằng con phố rạn

+

tôi đóng lại đêm

bằng hơi rượu khan

+

tôi đóng lại ngày

bằng cơn nắng dậy

+

tôi đóng lại tôi

bằng bóng tối đầy

+

tôi đóng tháng ngày

bằng ngày tháng cũ

+

đóng lại cuộc tình

bằng nghĩa trang, thu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Đinh Trường Chinh | shut – đóng (16)”

Leave a Reply to Terveen Gill Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s