Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | THE CROSS – THẬP GIÁ (11)

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
_____

The cries couldn’t form the words
the wind in sound caves
the falling sound in the depths of wells
the calls of monkeys in old books
monkeys weeping
searching for a forest already gone

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

THE CROSS

+

you say

the words fell out. and you disappear into the reeds

into the Sun

How do they cry?

is it because the pain can’t be noted

when they’re mere hick-ups. yet in words

steeped

in the throat of a wet season

+

The cries couldn’t form the words

the wind in sound caves

the falling sound in the depths of wells

the calls of monkeys in old books

monkeys weeping

searching for a forest already gone

+

You say

the words crawling up your ears

disappear

without a trace

you stand like an upside down Y

nailed to a cross

swinging

in the bell tower

at nothingness knocking.

_____

THẬP GIÁ

+

Khi bạn nói

những con chữ rơi ra. và bạn biến mất

vào trong đám cỏ

vào mặt trời

người ta khóc bằng gì?

phải chăng nỗi đau không thể viết được

khi nó chỉ là những tiếng nấc. chưa thành chữ

ướt đầm

trong cổ họng mùa mưa

+

Những tiếng khóc không thành chữ

nó là tiếng gió thổi trong hang sâu

là tiếng bìm bịp rơi vào lòng giếng

là tiếng vượn kêu trong sách cũ

những con vượn khóc than

đi tìm cánh rừng đã chết

+

Khi bạn nói

những con chữ bò trên vành tai

và biến mất

không dấu vết

bạn đứng như chữ Y lộn ngược

đóng đinh vào thập giá

đong đưa

trên tháp chuông

Gõ vào hư vô.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s