Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | LISTENING TO THE HEART (20)

The Canadian-Vietnamese poet currently resides in Montreal, Canada

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

L I S T E N I N G   

                  TO   T H E   H E A R T

 

upon a curious heart 

                               pounding

the buried shallowness of 

an impermanent shell

 

soaked in 

the early morning dew

the ready teardrops 

                                   the ready laughter

 

the silent 

self-deprecation

upon horseback rearing 

                   in bruises 

                             of a high

 

upon an empty chest 

                        the summer night

in the end pitied                this poor cover 

                                                   quite

 

collected in people’s pockets 

the common garbage

upon the destruction 

                      of an imploding heart 

the self-preservation                                         slight

N   G   H   E    

                     N   G   Ự   C

 

về nghe

ngực mỏng phân trần,

phơi chôn cạn kiệt phù vân

cõi ngoài

đẫm từ sương.     lệ,

ban mai

giọt mắt chực khóc giọt cười

búng

âm

giọt lay hờn tủi rất thầm

lên non ngựa ré xuống bầm khúc mê

về nghe

ngực rỗng đêm hè

chung quy cũng tội lều che

cực cùng,

túi.   người.                         và rác

đựng

chung

về ôm ngực

                           phá

đùngđùng

thụ

thân,

 

h o à n g  x u â n  s ơ n

tháng giêng không năm

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s