Categories
POETRY/THƠ

RUMI | MỘT NGÔI SAO VÔ DANH(40)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm translation of Coleman Barks’ RUMI

 

MỘT NGÔI SAO VÔ DANH

 

Một đứa bé tách ra từ bà vú của nó,

nó quên cô ta một cách dễ dàng

khi nó bắt đầu bỏ sữa.

 

Hạt giống trong lòng đất một thời gian được nuôi dưỡng,

rồi cũng nhú lên tìm mặt trời.

 

Bạn hãy nếm đi những mảnh sáng của nắng

từ từ tiến đến khôn ngoan

bỏ đi những che chở cho chính mình.

(Vậy bạn nên nếm vị của ánh sáng thuần khiết

và tìm đường đi đến đạo hạnh

mà chẳng cần che thân.)

 

Đó là cách bạn đã đến, như một ngôi sao

vô danh. Ngang bầu trời

với những ánh sáng không tên.

_____

 

A STAR WITHOUT A NAME

 

When a baby is taken from the wet nurse,

it easily forgets her

and starts eating solid food.

 

Seeds feed a while on ground,

then lift up into the sun.

 

So you should taste the filtered light

and work your way toward wisdom

with no personal covering.

 

That’s how you came here, like a star

without a name.  Move across the night sky

with those anonymous lights.


 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s