Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | THE DAY (36)

Đinh Trường Chinh born 1970 in Hue, Vietnam. The American-Vietnamese poet and artist, computer engineer currently lives and work in Virginia, U.S.A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

THE DAY

 

the day

letting me go

amidst the noisy

highway

I’m a deaf fish

lost amongst the noise

out of water

amidst a wandering mind.

the afternoon

letting 

me 

go

amidst this wandering mind

the confusing blindness

all I want is to fly away

into this fenced off barbed wired sky

with the sadness

hidden in my wings

a bird trying to escape a storm.

night. letting me go

me – in capital letters

d r i f t i n g

past the storm

absorbed in your poetry

warmer by each breath

the words awakening

stepping passing each other’s spirit

the serendipity.

so. let it drift away.

let it go

the single moment 

the serendipity

nor day nor night

drift toward each other.

the cars a river

the night sky the sea

your poetry the waves

upon my dreams

crashing

the blissful death

amidst the dark rapids of the night.

 

NGÀY

ngày

thả tôi rơi

giữa dòng xa lộ này

ồn ã

tôi là loại cá khiếm thính

đang lạng lách qua nhiều tiếng động

và bơi cạn

giữa trí nhớ rong.

chiều

thả tôi

r

ơ

i

giữa trí nhớ rong này

mù rối

tôi muốn xoải bay

trong bầu trời đầy kẽm gai

cùng nỗi buồn

dấu trong đôi cánh

của loài chim trốn bão.

đêm. thả tôi       

t    r    ô    i

qua ngày trốn bão

tôi – một chữ cái

chìm tan trong bài thơ em

ấm sâu từng hơi thở

nơi những đám chữ biết thức dậy

bước qua hồn nhau

không hẹn trước.

thôi. hãy thả trôi.

thả xuống

một lần

không hẹn trước

ngày là đêm

trôi chậm vào nhau.

dòng xe chiều nay là khoảng sông

bầu trời đêm nay là mặt biển

bài thơ em là sóng

vỗ đầy

lên giấc mơ tôi

nghẽn chết

giữa ghềnh khuya.

– đtc

 

 

“một người thổi kèn trong thành phố mùa dịch hôm qua vừa quỵ té”. illustration.đtc

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Đinh Trường Chinh | THE DAY (36)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s