Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | The articulation of the murderous dark (199)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet and translator, who currently lives in Fountain Valley, California.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, Vũ Hoàng Thư phỏng dịch

 

 

Tôi xếp lại buổi tối.
 
Cứ như vậy
đắm mãi trong ngôn từ bản trạch
chẳng phải của tôi
 
Chống chọi lời đêm thầm thì nghẹt thở
những đen tối tự cõi lòng
 
Niềm sầu thảm lung linh hào nháng
ập xuống bờ vai nào phải
của tôi
 
Chẳng phải của tôi
chẳng phải của tôi
chẳng phải của tôi
nào có đâu
của tôi
không
 

 
 
 
I’m done for the night.
 
It gets like that
I’m immersed in a vernacular
that is not mine
 
Blocking out the articulation of the murderous dark
the shadows in my heart
 
The shimmering glorious sadness
on the shoulders that isn’t
mine
 
Not mine
not mine
not mine
not at all
mine
no
 
August 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Thị Phương Trâm | The articulation of the murderous dark (199)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s