Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Man Nhiên | the brandy bottles scented with the smells of the kitchen (3)

Nguyễn Man Nhiên

Born: 1956
Hometown: Nha Trang.

Currently is a Vietnamese poet, and digital artist in Saigon.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Man Nhiên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the brandy bottles scented with the smells of the kitchen

pin them on the wall
the locks of dark hair
the remnants of recollections in the old house
upon the house in the winter and Northeastern wind the returning dreams
upon the door the flower wreath
wandering through every level
like a horse trotting hypnotized
an intimate corner, void of borders
nothing but aged old memories in front of me
the table full of absent faces
your breath a single soft whistle
reading to me each night
the pale sickled moon
and the brandy bottles scented with smells of the kitchen
_____

những chai brandy có mùi nhà bếp

hãy ghim chúng vào tường
những lọn tóc tối tăm
trong ngôi nhà cũ để lại hồi tưởng
mùa đông với cơn gió bấc mơ về nhà
vòng hoa treo trên cánh cửa
lang thang khắp các tầng
như con ngựa sải bước mê sảng
một nơi chốn thân mật, không có ranh giới
chỉ có kỉ niệm già trước tôi
tại bàn đầy những vắng mặt
hơi thở em một tiếng còi mềm
đọc cho tôi nghe mỗi đêm
trăng lưỡi liềm xanh xao
và những chai brandy có mùi nhà bếp
© 2016 Nguyễn Man Nhiên

https://drive.google.com/file/d/1HhL6aZIXXJBgJd_xjYJ4_Cu6hpWAPlWN/view?usp=sharing

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Man Nhiên | the brandy bottles scented with the smells of the kitchen (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s