Categories
ART POETRY/THƠ

Quách Thoại | Land and country (8)

Quách Thoại
(1930-1957)
Born Đoàn Thoại in Hue, Vietnam. He loved Tagore from an early age, at 18 he left for Saigon and was a freelancer for newspapers like Đoàn kết, Làm dân. Within two years became the General Secretary for Nguồn sống. He was a dreamer, generous, and lived life to its fullest. Addicted to opium, he died in hospital alone from tuberculosis.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Quách Thoại, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Land and country

 

They say I’m a landlord

They claimed they’re peasants, landless

They took me, they tied me up to a pole

I’ve not said a word in two days though

Then suddenly I was in a panic at noon today

I was destined to be thirsty(for land and country)

Oh gosh my aspirations my dreams, how could I

Contained my pride

Water give me water (give me my land) I cried

“Okay” was the sudden reply 

Unhurried they approached me 

Standing behind me they whispered

Lower your voice you pitiful thirsty fool

I was so moved I closed my eyes trembling opened my dry chaffed gob

He chucked in it a fist full of sand

 

(September 2021)

 

Nước

 

Người ta gọi tôi là địa chủ

Đây là một lũ người tự xưng là cùng đinh

Đem bắt trói tôi vào một cột đình

Đã hai ngày qua tôi vẫn làm thinh

Nhưng đến trưa nay tôi bỗng hoảng kinh

Số là tôi khát nước lắm rồi

Ôi chao tôi ao ước tôi ao ước

Và không thể cầm lòng tự cao

Tôi kêu hãy cho tôi nước nước nước

Tôi bỗng nghe một tiếng trả lời: được

Rồi một kẻ đi đến rất chậm bước

Lúc đứng gần sau lưng tôi nó nói thỏ thẻ

Hãy hả họng cho tao đổ tội nghiệp đồ chết khát

Tôi cảm động nhắm mắt run run hả họng khô rát

Nó hắt ngay vào một nắm cát

 

—–

Nguồn: Giữa lòng cuộc đời, Tạp chí Văn nghệ xuất bản, Sài Gòn, 1962

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Quách Thoại | Land and country (8)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s