Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ Wisdom

William Blake | To See A World

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

By William Blake

To see a World in a Grain of Sand
And a Heaven in a Wild Flower,
Hold Infinity in the palm of your hand
And Eternity in an hour.

Vũ Hoàng Thư phỏng dịch 6/8

Nằm trong cát có đời thường
Ở cành hoa dại thiên đường hồn nhiên
Lòng tay ôm gọn vô biên
Chạm thiên thu giữa hiện tiền khắc giây

Nguyễn Thị Phương Trâm dịch

Khi đã thấy cả một Thế Giới trong Hạt Cát
Trong một đóa Hoa Dại cả Bầu Trời,
Là đã nắm được vô biên trong bàn tay
Và Mai Mãi trong một giờ.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “William Blake | To See A World”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s