Categories
POETRY/THƠ

Phạm Quang Trung | Lady – Nàng ơi (1)

night emerald soul jade

her scent entire pure

hands ivory falling silk

flowers a virgin bloom

By Phạm Quang Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

night emerald soul jade

her scent entire pure

hands ivory falling silk

flowers a virgin bloom

spring she returns festive

the nights offering perfumes

a swooning moon marks

on rare high cheeks

the grass flowers quiet

the creek trickling ceased

the river solemn silent

quivering sulking crescent moon 

spring she’s alive nights

self covered clouds ivory

tis awakening yet spring

a candlelit searching

searched in mists a gem

fell midway through yesterday

searched a small love

left river side forgotten

her a thiên-lý(1) season 

bloomed in gardens last night

this morning awaken

her is a fragrant blinding

_____

đêm xanh hồn cẩm thạch
mà em hương khôi nguyên
tay ngà buông lụa bạch
nở một đóa tinh tuyền

xuân nương về khai hội
trong đêm dâng sắc hương
dấu trăng mê chết đuối
trên gò cao lạ thường

cỏ hoa ngừng tiếng nói
dòng suối khe lủng ngưng
một dòng trầm tinh lặng
lênh lang bóng nguyệt hờn

xuân em đêm tỉnh thức
thân ngà ngâm suối mây
chưa xuân mà trở dậy
thắp nến ra dò tìm

tìm trong sương hạt ngọc
đánh rơi hôm qua ngang
tìm chút tình độ lượng
bỏ bên sông lỡ làng

nàng ơi mùa thiên ý
nở trong sân đêm qua
sáng nay ơi thức dậy
hương em sao mù lòa


(1) Thiên lý: divinity, heavenly, tonkin jasmine

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s