Categories
POETRY/THƠ

Phạm Quang Trung | extreme tremor – sự rung động tột cùng (3)

By Phạm Quang Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

By Phạm Quang Trung, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

extreme tremor

curdles the blood of poetry

*

oh mother’s eyes 

sees child see all

a tear ever ends-a dark night

dry lips wilting-hues of despair

child lean-to 

mother 

child be 

still…

_____

sự rung động tột cùng

đã làm thơ đông máu

*

ơi mắt mẹ

thấy rồi con thấy cả

một đêm đen-một giọt lệ không cùng

môi khô héo-mầu úa thâm tuyệt vọng

con tựa nương

ơi mẹ

có con 

còn… 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s