Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Đình Nguyên | A facet of night – Mặt đêm (13)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

Night delivering love

through a-way called

internet

direct message

some days

inconvenient

.

Night burden with sadness

crumbling

thrown upon Facebook

.

Night pulling

people together

in shapeless boxes

flickering letters

jumping 

upon the screen

.

Night hiding

evil

worm-eaten souls

they call

nightwalkers

.

Night throwing people

into a different day

a divergent world

often in goodbyes

the forever departures

in a day

in a night

.

Middle of the day

yet our vision-obscuring

images

flickering

a poorly lit darkness

lighting

a facet of the night

.

(July 20200

_____

.

Đêm chở tình yêu

đi qua con đường có tên

internet

giao đúng địa chỉ

mà có khi ngày 

chưa tiện

.

Đêm vác nỗi buồn

nhàu nát

quăng lên facebook

.

Đêm mang người ta

xích lại gần nhau

bằng những cái hộp

vô hình 

bằng con chữ nhấp nháy

màn hình

.

Đêm dấu che

tội ác

của lũ người sâu mọt

người ta hay gọi là

đi đêm

.

Đêm ném người ta

vào thế giới khác ngày

dị biệt

và đôi khi tiễn

họ đi mãi 

xa ngày

và cũng xa đêm

.

Chúng ta đang giữa ngày

mà mịt mờ

lúc thấy lúc không

nhập nhoạng

như đêm thiếu đèn 

soi rõ

mặt đêm

.

07.15

đn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s