Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Ask the rocks the heart of the earth (21)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Ask the rocks the heart of the earth

For the pressing grinding of the flesh

Quiet yes the sighing grazes quivering 

In the rhythmic lullaby endless the days of tomorrow

 

A shimmering rendezvous at the tempest of heat

In waves of cool and warmth the delving limbs

Therein the Easter of countless lifetimes

The serendipitous rhythmic notes of spring

 

(January 2021)

_____

 

Hãy gọi đá là trái tim của đất

Để nghe lời tất bật vỗ về nhau

Im lặng nhé những xạt xào va vấp

Rung nhịp đời ru mãi tận ngàn sau

 

Mỗi lần hẹn là nung ngàn độ nhiệt

Trải qua từng cơn ấm lạnh vùi thân

Từ sinh diệt hiển hình vô lượng kiếp

Ngẫu nhiên thành nhịp đập của mùa xuân

 

Đình Nguyên

January 30, 2015

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s