Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Thee leaving astride the night (22)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

Thee leaving astride the night 

The south falling in autumn

Ears for distant sounds sitting by the moment 

Hugging one’s shoulders on the verge of the day 

.

Fast be the turn of tomorrow

Joy and sadness returning side by side

By love shorten(please) the separation

On some hill by the golden hour waiting for whom 

.

Murky the flight path through the long night

The sad strumming of the guitar…

.

(February 2021)

.

Người đi người đi trong đêm nay

Trời đang mùa thu phương nam đây

Ngồi bên thời gian nghe xa xăm

Ta ôm hai vai rưng rưng ngày

.

Ngày mai rồi qua đi nhanh thôi

Về bên buồn vui đi song đôi

Đừng xa rời lâu khi thương nhau

Từng chiều vàng chờ ai trên đồi

.

Mờ mờ đường bay trong đêm dài

Guitar chùng buồn ngân đêm này…

.

2015

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s