Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | The city is as soft as your fingers (12)

Đình Nguyên is an American-Vietnamese poet and a freelance photographer residing in the American Mid-West

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đình Nguyên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

The city is as soft as your fingers

.

Words in repose

wove scented fingertips through fine hair

me painting an entire Eastern sky

branches of red phoenix blooming

.

The city is as soft as your fingers

More than once ceasing

In twelve thousand miles of yearning

Which part left to let slip?

Allowed the wings of time to shut so tight?

Since here I’m still, the same old place

.

The mountains slipping 

The forests passing

The rivers drifting

The cities bygone

The road forever long

Up there a star now rising

.

By the light of a lantern connects us

ran earthbound the earth

.

Dusk I shall head for the city

An unfamiliar city

A very fine city

Dusk in glorious sunlight

.

A city as soft as your fingers

More than once

Time ceasing

.

(June 2020)

_____

Phố mềm như những ngón tay em

.

Lời yên bình cho 

ngón tay đan thơm vào tóc mượt

Anh vẽ bầu trời phương Đông 

có nhành hoa phượng đỏ

.

Phố mềm như những ngón tay em

Hơn một lần đứng lại

Trong mười hai ngàn dặm nhớ

Có quãng nào giữ lại để dành quên?

Sao đôi cánh thời gian không khép chặt hỡi em?

Để ta vẫn ở hoài chỗ cũ

.

Những ngọn núi đi qua anh

những cánh rừng đi qua anh

những dòng sông con suối đi qua anh

những con phố đi qua anh

những con đường tít tắp dài

trên kia có vì sao nào mới mọc

.

Mình nối nhau bằng sợi dây của chiếc đèn cù

Chạy vòng quanh trái đất

.

Chiều nay anh đi qua phố

Con phố lạ 

con phố thật mềm

trong buổi chiều nắng đẹp 

.

Phố mềm như những ngón tay em

Hơn một lần

thời gian đứng lại

.

05.13.20

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s