Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | a ship drifting in the meadows – con thuyền trôi trên đồi (3)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

a ship drifting in the meadows

you ran against a meadow of moonlight

that night

winter residing in your feet

pure

you’re a goddess of all things

I was lost in the voluptuous forbidden white moon

a fine sharp frond quivering in antiquity

cutting sweetly my heart

bloodletting steadfast 

in a bite, my naivety 

you swallowed it whole

that night

Venus grasping the balance of the cosmos

still dizzy with the sound of hiccups

(March 2021)

_____

con thuyền trôi trên đồi (3)

em chạy ngược đồi trăng

đêm ấy

mùa đông ngụ dưới chân em

hồn nhiên

em là chúa muôn loài

tôi lạc vào cấm địa nõn nà nguyệt bạch

phiến lá mỏng sắc nhọn lau lách tiền sử

cứa ngọt trái tim tôi

rỏ máu tín đồ

em cắn đọt dại khờ tôi

nuốt bọt

đêm ấy

nhan sắc thấu hiện sự cân đối vũ trụ

sao vẫn chòng chành tiếng nấc

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s