Categories
POETRY/THƠ

Vũ Hoàng Thư | The ramble (4)

Vũ Hoàng Thư is a Vietnamese-American poet, who currently lives in Fountain Valley, California.

Thơ không bao giờ nói hết? Hay ta không thể nói hết về Thơ? Một câu hỏi muôn đời vì Thơ là một cái gì ta vươn tới, một mục tiêu bất khả đạt, nó tiếp tục di dời trong vô vọng của kẻ làm thơ. Nếu không Thơ sẽ ngừng hiện hữu.

By Vũ Hoàng Thư, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The ramble

 

the end of the rambling 

carried by daylight

awakening 

the scent of the rocky 

embankment of yesteryear 

returning in waves crashing 

an untitled melody

the echoes of a wild season

dusk upon a foreign land

(November 2021)

 

***          𝓬𝓾ộ𝓬 𝓻𝓸𝓷𝓰
          

cuối cuộc rong

          ánh ngày đưa

hưng phấn dậy 

          bờ đá xưa sóng về

vỗ reo âm bản không đề

mùa hoang sơ vọng

chiều quê quán người

 

Vũ Hoàng Thư

July 2018

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s