Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | THE SHEER NIGHT RAIN (33)

Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…
Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam.
Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.
Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.
Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

THE SHEER NIGHT RAIN

The rain dare not touch the night

The gentle drops, soft and sound

Chilly the first, the second, then the next

(On the banana frond in the dark)

The broken thread of time

So light, yet soaked through

The rain drifting lost, parting ways, the sadness divided?

So light, yet soaked to the bone

The aching words, unspoken.

April 2021

MƯA ĐÊM RẤT MỎNG

Mưa không muốn chạm vào đêm

Nên rơi rất nhẹ, rất mềm, rất sâu

Lạnh lùng giọt trước giọt sau

Sợi thời gian đứt trên tàu chuối khuya

Nhẹ tênh, mà ướt đầm đìa

Mưa bay mấy nẻo, sầu chia mấy đường?

Nhẹ tênh mà thấm tận xương

Những điều không nói là thường rất đau.

Nguyễn Lãm Thắng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Lãm Thắng | THE SHEER NIGHT RAIN (33)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s