Categories
POETRY/THƠ

Đặng Văn Hùng | A Dream (6)

Đặng Văn Hùng, the Vietnamese poet is a primary school teacher in South Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A Dream

.

I buried a dream

at the foot of a tree

at the very end of the garden

where no one ever pass by

nothing but surrounding weeds

.

like last night

on horseback

as I sang under the moonlight

on top of the mountain faraway

beneath the canopy

the white bud bloomed 

in hues of purity

a sudden pain through my heart

made me broke out in tears

.

a child then appeared

walked endlessly

into the flower

.

March 2021

Giấc Mơ

.

tôi đã chôn giấc mơ

dưới gốc cây

nơi tận cùng của khu vườn

không người qua lại

chỉ còn cỏ mọc hoang

.

nhưng đêm qua

trên lưng ngựa

trong lúc tôi hát dưới trăng

xa xa trên đỉnh núi

dưới bóng cây

nụ hoa trắng

nở một màu trinh nguyên 

tim tôi bỗng nhói đau

và bật khóc

.

có đứa bé hiện ra

và đi mãi

vào bông hoa

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s