Categories
POETRY/THƠ

Benedict Smith | Tôi ước tôi viết theo cách tôi nghĩ – I wish I wrote the way I thought (12)

Benedict Smith, born February 20, 1993, a poet and science fiction writer

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Benedict Smith, translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

Tôi ước là tôi viết được theo cách tôi nghĩ

Một cách ám ảnh

Luôn luôn hoài hoài 

Với những cơn đói khát khủng khiếp

Tôi muốn viết đến mức nghẹt thở

Tôi muốn viết đến độ sụt não thần kinh

Các bản viết xoắn quay bắn ra những xúc tu tụt vào hư vô vực thẳm

Và tôi sẽ viết về bạn

nhiều hơn

những gì tôi không nên 

.

August 2020

___

I wish I wrote the way I thought

Obsessively

Incessantly

With maddening hunger

I’d write to the point of suffocation

I’d write myself into nervous breakdowns

Manuscripts spiralling out like tentacles into abysmal nothing

And I’d write about you

a lot more

than I should

.

Benedict Smith, born February 20, 1993, a poet and science fiction writer

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Benedict Smith | Tôi ước tôi viết theo cách tôi nghĩ – I wish I wrote the way I thought (12)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s