Categories
ART POETRY/THƠ

E. E. Cummings | vì trước hết là cảm giác – since feeling is first (6)

Edward Estlin Cummings, often styled as e e cummings (1894-1962), was an American poet, painter, essayist, author, and playwright.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

thơ E. E. Cummings, Nguyễn Thị Phương Trâm dịch

.

vì trước hết là cảm giác

ai để ý

đến cú pháp của vật sự

sẽ không bao giờ hoàn toàn hôn em;

.

hoàn toàn là một kẻ ngu ngốc

khi mùa xuân ngập tràn thế giới

.

máu của ta đã chấp thuận,

là nụ hôn là một định mệnh tốt hơn

hơn cả trí tuệ

nên nàng ạ ta thề trước những loài hoa. Đừng khóc

– cử chỉ tốt nhất của bộ não ta nhỏ hơn

mí mắt của em rung nói là

.

à chúng ta đã cho nhau; và sau đó

cười, ngả vào lòng ta

vì cuộc sống không phải là một đoạn văn

.

Và sự chết không phải là những dấu ngoặc

_____

since feeling is first

who pays any attention

to the syntax of things

will never wholly kiss you;

.

wholly to be a fool

while Spring is in the world

.

my blood approves,

and kisses are a better fate

than wisdom

lady i swear by all flowers. Don’t cry

– the best gesture of my brain is less than

your eyelids’ flutter which says

.

we are for each other; then

laugh, leaning back in my arms

for life’s not a paragraph

.

And death i think is no parenthesis

.

E. E. Cummings

_____

JANUARY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s