Categories
POETRY/THƠ

RUMI | MỘT NGÔI SAO VÔ DANH (2)

Jalāl ad-Dīn Mohammad Rūmī(1207-1273), more popularly known simply as Rumi, was a 13th-century Persian poet, Hanafi faqih, Islamic scholar, Maturidi theologian, and Sufi mystic originally from Greater Khorasan in Greater Iran.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm translation of Coleman Barks’ RUMI

MỘT NGÔI SAO KHÔNG TÊN

.

Một đứa bé tách ra từ bà vú,

lúc bắt đầu bỏ sữa

nó quên cô ta một cách dễ dàng.

.

Hạt giống được nuôi dưỡng

trong lòng đất,

rồi cũng nhú lên tìm mặt trời.

.

Để tìm đến đạo hạnh

không cần che thân

bạn phải nếm ánh sáng thuần khiết.

.

Một ngôi sao không tên, 

bạn đến. Với những ánh sáng vô danh 

ngang bầu trời bóng tối.

.

MỘT NGÔI SAO VÔ DANH

.

Một đứa bé tách ra từ bà vú của nó,

nó quên cô ta một cách dễ dàng

khi nó bắt đầu bỏ sữa.

.

Hạt giống trong lòng đất một thời gian được nuôi dưỡng,

rồi cũng nhú lên tìm mặt trời.

.

Bạn hãy nếm đi những mảnh sáng của nắng

từ từ tiến đến khôn ngoan

bỏ đi những che chở cho chính mình.

(Vậy bạn nên nếm vị của ánh sáng thuần khiết

và tìm đường đi đến đạo hạnh

mà chẳng cần che thân.)

.

Đó là cách bạn đã đến, như một ngôi sao

vô danh. Ngang bầu trời

với những ánh sáng không tên.

_____

A STAR WITHOUT A NAME

.

When a baby is taken from the wet nurse,

it easily forgets her

and starts eating solid food.

.

Seeds feed a while on ground,

then lift up into the sun.

.

So you should taste the filtered light

and work your way toward wisdom

with no personal covering.

 .

That’s how you came here, like a star

without a name.  Move across the night sky

with those anonymous lights.

_____

MARCH 2020

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s