Categories
POETRY/THƠ

RUMI | Trong người tình bốn dòng suối (3)

Jalāl ad-Dīn Mohammad Rūmī(1207-1273), more popularly known simply as Rumi, was a 13th-century Persian poet, Hanafi faqih, Islamic scholar, Maturidi theologian, and Sufi mystic originally from Greater Khorasan in Greater Iran.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Nguyễn Thị Phương Trâm translation of Coleman Barks’ RUMI

YOUR FIRST EYES

.

Trong người tình bốn dòng suối,

nước, rượu, mật, và sữa.

.

Đừng nghĩ chi nếu khám phá được trong ta

ai-ai-đó nói

chi-chi kệ.

.

Bông hồng bao giờ để ý

nếu ai đó gọi nó là gai, là là

Hoa nhài.

.

Mắt thường xếp hạng từng người.

Kia là Zoroastrian. Đây Hồi Giáo.

.

Bước thay với ánh mắt đã ban,

cặp mắt ngày đầu.

Đừng nheo mắt, đừng chằm chằm như kền kền.

.

Ai mê lửa vào lửa nhào.

Con ruồi vào váng sữa trôi.

.

Nếu bạn mê muốn vĩnh cửu,

than tiếc chi những gì dưới đất trôi đi vì mưa?

.

Cúi đầu trước bản chất của nhân loại.

Sa mạc nốc máu của chiến trường,

nhưng nếu nó biết bí mật này, sẽ phọt ra dòng suối, vườn hoa hồng.

.

Đừng chấp nhận sự phán xét tốt hay xấu của con người.

Trưởng thành hơn chứ. Sức mạnh đã chào xuống cả đất vì những những phước lành lớn lao của Shams

chúng ta hãy đợi và tin sự đợi chờ.

_____

A lover has four streams inside,

of water, wine, honey, and milk.

.

Find those in yourself and paid no attention

what so-and-so says about such-and-such.

.

The rose does not care

if someone calls it a thorn, or a jasmine.

.

Ordinary eyes categorize human beings.

That one is a Zoroastrian. This one, Muslim.

.

Walk instead with the other vision given you,

your first eyes.

Do not squint, and do not stare blankly like a vulture.

.

Those who love fire fall in the fire.

A fly slips from the edge into the whey.

.

If you are in love with the infinite,

why grieve over the ground washing away in the rain?

.

Bow to the essence in a human being.

A desert drinks war-blood,

but if it knew this secret, springs would rise, rose gardens.

.

Do not be content with judging people good and bad.

Grow out of that. The great blessing is

that Shams has poured a strength into the ground

that lets us wait and trust the waiting.

.

Coleman Barks’ RUMI (translated June 22, 2020)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “RUMI | Trong người tình bốn dòng suối (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s