Categories
ART POETRY/THƠ

William Shakespeare | Romeo ơi, Romeo, người ở đâu Romeo? (2)

William Shakespeare, the English playwright (1564-1616) born and died in Stratford-upon-Avon, United Kingdom.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

by William Shakespeare, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

Romeo ơi, Romeo, người ở đâu Romeo?

Hãy từ chối cha người và từ chối tên người

Hoặc nếu người không, hãy tuyên thệ tình yêu của em

Và em sẽ không còn là Capulet.

Vì tên người là kẻ thù của em

Người là chính người, đừng nghĩ đến danh Montague.

Montague là gì? Nó không phải là bàn tay hay bàn chân

Hay cánh tay hay mặt hay bộ phận nào khác

Thuộc về một người đàn ông. Ôi thà là một tên khác.

Những gì trong một cái tên? Cái mà ta gọi là hoa hồng

Bởi bất kỳ tên nào khác có thể thơm ngọt bằng;

Nên Romeo sẽ, nếu không phải gọi là Romeo,

Giữ lại sự hoàn hảo thân yêu của người

Danh hiệu ấy. Romeo, tên của người,

Và cho cái tên ấy, không phải là một bộ phận của người,

Trọn vẹn em sẽ lấy.

_____

O Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo?

Deny thy father and refuse thy name.

Or if thou wilt not, be but sworn my love

And I’ll no longer be a Capulet.

‘Tis but thy name that is my enemy:

Thou art thyself, though not a Montague.

What’s Montague? It is nor hand nor foot

Nor arm nor face nor any other part

Belonging to a man. O be some other name.

What’s in a name? That which we call a rose

By any other name would smell as sweet;

So Romeo would, were he not Romeo call’d,

Retain that dear perfection which he owes

Without that title. Romeo, doff thy name,

And for that name, which is no part of thee,

Take all myself.

_____

AUGUST 2019

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “William Shakespeare | Romeo ơi, Romeo, người ở đâu Romeo? (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s