Categories
PROSE

Nguyễn Thị Phương Trâm | I want to take a razor to the arch of my feet (41)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

I want to take a razor to the arch of my feet, let the blood seep steadily through the cotton socks. Could I then feel the Earth beneath evolving? In a breath, I saw my mother’s quiet eyes, my father’s rough calloused hands holding mine. No fear of a cloud, a scar upon that endless blue sky.

+++++

Tôi muốn với dao lam rạch một đường dưới lòng bàn chân, để máu thấm từ từ qua vớ bông. Tôi có thể cảm nhận được vòng quay của trái đất không? Trong một hơi thở tôi thấy mắt mẹ, hai bàn tay tôi trong hai bàn tay chai mòn của cha. Còn chi sợ những bóng mây đen xấu đi một bầu trời mãi mãi xanh. 

_____ 

NOVEMBER 2018

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | I want to take a razor to the arch of my feet (41)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s