Categories
ART POETRY/THƠ

Rudyard Kipling | Nếu con giữ được đức hạnh giữa đám đông (1)

Rudyard Kipling was an English journalist, short-story writer, poet, and novelist. Born 1865, Mumbai, India. Died 1939, London, United Kingdom.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Rudyard Kipling, translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

Nếu con giữ được đức hạnh giữa đám đông,

Hay đi với những ông Hoàng —cũng không mất phong cách bình dân,

Nếu bạn bè hay kẻ thù cũng không thể hại được con

Nếu thế gian có dựa cùng con- nhưng không quá đáng;

Nếu con có thay một phút của lòng hận thù
Bằng sáu mươi giây con chạy một quãng đường,

Địa Cầu này và những gì trong nó sẽ thuộc về con,

Và – còn hơn nữa – Con tôi, con sẽ là một người đàn ông!

_____

 

If you can talk with crowds and keep your virtue, 

Or walk with Kings — nor lose the common touch, 

If neither foes nor loving friends can hurt you, 

If all men count with you, but none too much; 

If you can fill the unforgiving minute 

With sixty seconds’ worth of distance run, 

Yours is the Earth and everything that’s in it, 

And — which is more — you’ll be a Man, my son!

_____

JANUARY 2019

 

_____

Rudyard Kipling was an English journalist, short-story writer, poet, and novelist. Born 1865, Mumbai, India. Died 1939, London, United Kingdom.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Rudyard Kipling | Nếu con giữ được đức hạnh giữa đám đông (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s