Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Who am I? (47)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. A practicing pharmacist, who currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Who am I?

.

Mother of some guy?

N.n..never think b.b..before I speak

I wear my heart on my sleeve

.

I see words through other’s eyes

They tell me off, they’re not shy

The thoughts of a woman

Frivolous.

.

(I’ve just learned about the low flying doves) 

.

The letters falling pretty in the rain

Like when

I was drench

Hence

(Hết hồn thơ.)

_____

Tôi là ai?

.

Là mẹ của con trai?

Tôi tôi lúc nào cũng thiếu thiếu suy nghĩ

(I wear my heart on my sleeve)

.

Tôi nhìn chữ qua cặp mắt người ta

Người ta la

Ôi cái đầu óc đàn bà

Phù phiếm.

.

(tôi mới học được từ điếm)

.

Chữ đẹp ơi dưới làn mưa

Như ngày xưa

Tắm trong…

Xong

Hết hồn thơ.

_____

JUNE 2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Who am I? (47)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s