Categories
FLASH FICTION

Nguyễn Thị Phương Trâm | 6 words fiction (110)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Một chuyện huyền thoại về Ernest Hemingway thắng một cá độ, là có thể viết một câu truyện đủ ý nghĩa trong vài chữ; nhắc tôi luôn về năng lực của ngôn ngữ:

“Cần bán: giày em bé, chưa từng mang”

Ngôn ngữ đơn giản đầy ý nghĩa.

Tôi nghĩ đây là những ý nàng Quinn muốn nhấn mạnh qua những lời hát của TCS và thơ của LVT.

Đây là ví dụ một bài tôi đã viết cũng đã khá lâu:

Không còn chảy máu: già nua, vợ mới.
_____

The legend of Ernest Hemingway, winning a bet on writing a flash fiction with six letters; daily reminds me of how powerful language could be:

“For sale: baby shoes, never worn”

The portrayal of complexity through the simplicity of language.

I believe this is why Quinn is so adamantly fervent about TCS lyrics and LVT’s poetry.

Here is an example of a flash fiction I wrote a while back:

Stop bleeding: old age, new wife.

APRIL 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Thị Phương Trâm | 6 words fiction (110)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s