Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | The accumulating sum (98)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài into Vietnamese

dù tích lũy
bao nhiêu tinh hoa
tiếng mẹ đẻ của tôi không bao giờ tương đương với bạn
cho dù như vậy
tôi vẫn vượt qua hàng rào ngôn ngữ
để yêu chữ như yêu
mẹ…

The accumulating sum
of any glory in my vernacular
could never equates to you.

In such truths,
I am beyond words.

_____

FEBRUARY 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | The accumulating sum (98)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s