Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Văn Gia | The Motherland

Nguyễn Văn Gia, the Vietnamese poet born 1951 in Thanh Khe, Danang.

Viet Pham, the translator currently lives in Canada.

By Gia Nguyễn, translation into English by Viet Pham

Laughing and crying with the Motherland

People in Vietnam

have spent three billion dollars

to buy houses in the US

(no fake news but official State media)

How many more billions

have they spent purchasing land

houses

in Australia, Japan, Singapore

and Canada … ?

The war ended

more than 40 years ago

the losers have almost all but left

(HO, ODP, set out to sea, whatever the risks)

they had their reasons, needless to say

but surprisingly

the winners

are also planning on leaving …

Do as one wishes

(but with the blood of every Vietnamese citizen

there’s always love for the homeland

so only God knows why they left)

Do as one wishes

but as for me

I am neither the winner

nor the loser

but the Sufferer

So I stay behind

laugh

or cry

with my beloved motherland …

 

_____

 

Cùng Vui Buồn Với Ðất Mẹ Quê Cha         

Người Việt bỏ ra ba tỷ đô la                         

mua nhà ở Mỹ                                               

(Là tin chính thức trên báo nhà nước         

Không phải tin bịa đâu nha)                        

Còn bao nhiêu tỷ nữa                                  

Mua đất,                                                         

Mua nhà                                                    

Ở Úc ở Nhật ở Sing                                 

và Canada …?                                         

Hơn 40 năm đã qua                                  

Chiến tranh đã dứt                                        

Phe thua trận đã đi gần hết                         

(HO, ODP và vượt biên bất kể sống chết) 

Họ có lý do ra đi khỏi cần giải thích            

Chỉ có điều ngạc nhiên                                          

Mấy anh trong phe thắng trận                     

giờ cũng lăm le đi nốt …                              

Ai đi thì cứ đi                                                  

(Từ trong máu người dân Việt                     

Ai cũng yêu quê hương đất nước               

Họ ra đi vì lẽ gì chỉ có Trời mới biết!)          

Ai đi thì cứ đi                                        

Thôi thì mình                                                 

Không phải phe thắng trận                          

Không phải phe thua trận                            

Mà chỉ là phe Chịu Trận                               

Ở lại                                                            

cùng vui                                                         

cùng buồn                                                     

với đất mẹ quê cha …                              

 

Nguyễn Văn Gia  

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s