Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:23 – you are as gorgeous as the moonlight

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

you are as gorgeous as the moonlight

in the mountain

.

the poem 

wants to be a plane without a pilot

flying high

to finally meet you 

.

your eyes

burn straight through the heart of poetry

like a hundred thousand suns

at the tip 

of a cigarette

.

the poem

sustainable only inside an aching that even

the moonlight

seem to be a free flying plane without a pilot

.

and I’m flying without a pilot next to the poem

the engine would then purr

like the sound of a cat

meowing

a little husky:

c’mon now.

_____

bạn đẹp như ánh trăng

trên núi

.

bài thơ

muốn làm máy bay không người lái

lên chơi

với bạn

cái nhìn của bạn

đốt cháy lồng ngực bài thơ

như một trăm ngàn mặt trời

trên đầu điếu thuốc

bài thơ

nó sẽ tồn tại nỗi đau mà

ánh trăng

cũng là máy bay không người lái

.

và tôi bay không người lái cùng

bài thơ, tiếng động của ống pô

nghe như giọng

mèo gào

hơi khàn:

thôi nào…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:23 – you are as gorgeous as the moonlight”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s