Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:30 – when she said you should suck me out first, to better see me

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

when she said

you should suck me out first, to better see

me

.

I write poetry

but could never conjure 

such an image

I used my tongue 

to lick

the words

like butterflies

it flies

.

and the poem

it’s denotation

left a hole

that the reader

knows not either

to suck it out or blow it back in

_____

khi nàng nói

chàng hãy hút em ra, để nhìn

cho rõ

tôi làm thơ

nhưng chưa từng nghĩ được một hình

ảnh nào như vậy

tôi chỉ dùng lưỡi

để liếm

vào chữ

như bướm

nó bay

và bài thơ

ý nghĩa của nó

để lại một lỗ

mà người đọc

không biết làm sao

hút ra hay thổi vào…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s