Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 15:16 – the birds

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the birds

sang as they flew

hunted, ate and shitted

.

I stared at their wingspan

till they’re

out of sight

.

oh, if I was a bird

fly, flying

sing, singing

shitting, happily

no one 

laugh, laughing

East shouting

West berating

South screaming

North swearing

at me

a composer of poetry

oblivious

vague, a grub lacking culture.

_____

những con chim

hát trong chuyến bay

săn mồi, ăn uống và ỉa

tôi nhìn vào sải cánh của con chim

cho đến khi

nó mất hút

ô, làm thế nào tôi như một con chim

bay, bay, bay

hát, hát, hát

và ỉa, với niềm vui

mà không bị người

ta, cười cười

đông la

tây mắng

nam gào

bắc chửi

tôi

một đứa làm thơ

ngơ ngơ

mù mờ, ở dơ và kém văn hóa…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s