Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:1 – the materials for a poem

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the materials for a poem

– a city jail

where a cat

was lost

tried to 

snuck in

.

– tried to

snuck in

the cat

lost on the way

from the jail to the city

so on and so on.

.

you can find

a poem

in any scrap pieces of paper

or document

.

after the initial selection

you can copy or cut, rearrange

or simply

add a question mark

just like that

.

the poem dictates a set of specific criteria:

– a hammer to pull out nails, a muddy sickle, for instance

– a book with a black cover (not a black book), the paper soft and thin, use to say wrap food and other stuff

– a rubber, as an eraser and wax, to seal, when the proof is necessary

– you can keep a copy, for future queries of copyright, you accept the money and let everyone know, the poem, it is an original piece of work

.

the poem does require the knowledge of how it started, but you must know how it ends, oh gosh…

.

don’t fret, since the most crucial factor for any poetry powerhouse, in the end, are the signatures of the authors when they finally accept the wads of notes or money

not just royalties.

_____

nguyên liệu cho một bài thơ

– nhà tù thành phố

nơi một con mèo

đi lạc

cố gắng

chui vào

trong

.

– cố gắng

chui vào

trong

con mèo

đang

đi lạc

từ nhà tù vào thành phố

v.v…

bạn có thể tìm thấy

bài thơ

từ bất cứ mảnh giấy vụn

hay văn bản nào

sau hành động ban đầu là lựa chọn

bạn có thể chép hay cắt bỏ, sắp xếp lại

hoặc chỉ đơn giản

thêm vào một câu hỏi

thế cũng được

bài thơ sẽ yêu cầu bạn những việc sau đây:

– một cái búa để bạn nhổ mấy cây đinh, một cái liềm dính sình, chẳng hạn

– quyển sổ bìa đen (không phải sổ đen), giấy mỏng và mềm, có thể gói thức ăn hay đồ vật

– cục tẩy, để xóa và một ít sáp, để niêm phong, khi cần bằng chứng

– bạn có thể lưu một bản sao, để sau này cần cho việc xác nhận bản quyền, bạn nhận tiền và nói cho mọi người biết, bài thơ, nó là một tác phẩm gốc

bài thơ, không cần biết bắt đầu như thế nào, nhưng bạn biết mình sẽ kết thúc như thế nào, ôi dào…

bạn đừng mệt mỏi, vì yếu tố quan trọng nhất trong một bài thơ của cường quốc thơ, cuối cùng, đó là chữ ký của tác giả khi nhận xiền, hay tiền

không chỉ là nhuận bút…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s