Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:11 – ask, and you won’t recieve

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

ask, and you will not receive 

starve and you get even less

always scraping to get by

like the GDP

you’re still about being fair

an elaborate laughable affair 

useless

when

all the cannons have sunk pickled in the sand

.

always

made people wait around 

in the dark on the sidewalk in the rain

the poem was hungry and cold, waited

.

between the quiver of the leaves

everyone learned how to compose a poem full of uncertainty

after a year passed by

ask, and you will not receive

starve you get even less

gaunt eyes workers

went home quietly

.

steadfast were their

impenetrable heart

you will never be able to take it from them

play with them

in summation

represent them

of your

poetry

_____

đòi cũng không có quà

đói càng không không có quà

luôn luôn cào bằng

như GDP

nhưng bạn luôn mở miệng công bằng

như một cuộc diễu hành

vô ích

khi

những khẩu đại pháo bị ngập mặn bên bãi biển

.

luôn luôn

bắt mọi người chầu rìa

trong bóng tối rừng mưa

bài thơ đói, lạnh và chờ đợi

giữa những run rẩy của lá

mọi người tập làm một bài thơ do dự

khi một năm đi qua

đòi cũng không có quà

đói càng không không có quà

những công nhân lặng lẽ trở về nhà

với hai hốc mắt

chỉ còn trái tim của họ

là bạn bất khả xâm phạm

không thể mang ra

ba hoa

trong phép cộng trừ

đóng vai thơ ca

của

bạn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s