Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:16 – sound

Lê Vĩnh Tài, the Vietnamese poet and translator born 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands, a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

sound

here in the poem

and us, at the edge of the world

a journey with the tides

swift, like the flights

smoke-stained and dusty.

.

a world

changing like winter

where the sea and the trees

broke off, perched on cliff sides

.

where summer

& flowers, the fresh colour

the name of a flight you no longer remember

it was 

slightly traumatising

.

then

all that you understood about noise

to the day you die, a lie 

with the right to govern

.

while there’s a sound 

resounding at the bottom of the sea

.

while there’s a sound

trembling like the call of the wind

.

while there are rustling

clouds tugging at each other

.

the sound pulled

at you, stretched you out

like a bowstring

but always ends up

lax and loose

like the bottom of your pants

_____

âm thanh

ở đây bài thơ

và chúng ta, tận cùng thế giới

cuộc hành trình nơi thuỷ triều

chạy, như những chuyến bay

than, bụi…

thế giới

thay đổi như mùa đông

nơi biển và cành cây

bị gãy, nằm trên ngọn vách đá

nơi mùa hè

& hoa, màu xanh

cái tên chuyến bay mà bây giờ bạn không thể nhớ

nó đã bị thương

nhẹ

sau đó

tất cả những gì bạn biết về sự ồn ào

đến chết vẫn còn nói láo

có quyền thống trị

trong khi đó một âm thanh

đang vang dưới đáy đại dương

trong khi đó một âm thanh

lắc rung như tiếng chuông gió

trong khi đó một âm thanh

kéo cưa với đám mây rì rào

âm thanh, nó kéo

tường như bạn sẽ căng ra

như dây cung

nhưng cuối cùng

lại lùng nhùng

như đáy quần của bạn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s